İslam Medeniyeti Nedir

İslam Medeniyeti bugün ve geçmişte, Kuzey Afrika’dan Pasifik Okyanusu’nun batı çevresine ve Orta Asya’dan Sahra altı Afrika’ya kadar devletlerden ve ülkelerden oluşan çok çeşitli kültürlerin bir karışımıdır.

Geniş ve kapsamlı İslam İmparatorluğu, MS 7. ve 8. yüzyıllarda komşularıyla bir dizi fetih yoluyla bir birliğe ulaşarak kuruldu. Bu ilk birlik 9. ve 10. yüzyıllarda dağıldı, ancak bin yıldan fazla bir süre boyunca yeniden doğdu ve yeniden canlandırıldı.

Dönem boyunca, İslam medeniyeti sürekli bir dönüşüm içinde yükseldi ve düştü. Diğer kültürleri ve halkları özümseyip kucakladı, büyük şehirler inşa etti ve geniş bir ticaret ağı kurdu ve sürdürdü. Aynı zamanda imparatorluk felsefe, bilim, hukuk, tıp, sanat , mimari, mühendislik ve teknolojide büyük ilerlemeler kaydetti.

İslam imparatorluğunun merkezi bir unsuru İslam dinidir. Bugün İslam dininin her bir kolu ve mezhebi, uygulamada ve siyasette büyük farklılıklar gösteren tevhid inancını benimsemiştir. İslam dini geldikten sonra diğer önceki gelen dinlerin hükmü kalmamıştır. En son ve geçerli din olarak hala bozulmadan tüm ihtişamıyla büyük bir kitle tarafından bir hayat biçimi olarak özümsenmiş ve yaşanmaktadır.

İslam Medeniyeti

İslam Medeniyeti

İslam Medeniyeti Ve Geçmiş

MS 622’de Bizans İmparatorluğu, Bizans imparatoru Herakleios (ö. 641) tarafından yönetilen Konstantinopolis’ten (günümüz İstanbul’u) genişliyordu. Herakleios, yaklaşık on yıldır Şam ve Kudüs de dahil olmak üzere Ortadoğu’nun çoğunu işgal eden Sasaniler’e karşı birkaç sefer başlattı. Herakleios’un savaşı, Sasanileri kovmayı ve Kutsal Topraklarda Hıristiyan egemenliğini yeniden kurmayı amaçlayan bir haçlı seferinden başka bir şey değildi .

Herakleios Konstantinopolis’te iktidarı ele geçirirken, Hz. MuhammeD (S.A.V.) (570-632) peygamber efendimiz, Batı Arabistan’da İslam dinini yayıyordu. Kelimenin tam manasıyla “ALLAH’ın (C.C.) iradesine boyun eğmek” anlamına gelen İslam.

Aşağıdaki zaman çizelgesinde, İslam imparatorluğunun Arabistan ve Orta Doğu’daki ana güç merkezinin hareketlerini takip ediyoruz. Afrika’da, Avrupa’da, Orta Asya’da ve Güneydoğu Asya’da, burada ele alınmayan, kendi ayrı ama hizalanmış tarihleri ​​olan halifelikler vardı ve var.

İslam Medeniyetinin Yayılmasında Hz.Muhammed (S.A.V.)

610 yılında, ilk Kur’an ayetleri Hz.Muhammed (S.A.V.)’e Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gelmeye başladı. Vahiyler ilk gelmeye başladığında Ramazan ayı ve Kadir Gecesi idi. Mekke yakınlarındaki Nur dağı Hira mağarasında efendimiz inziva halinde iken başladı. Vahiyler 13 yıl Mekke’de, 10 yılı da Medine döneminde devam etti. Toplam 23 yıl sürdü.

Hz.Muhammed (S.A.V.), Kureyş’in yüksek prestijli Batı Arap kabilesinin orta klanının bir ferdiydi. Ancak kendi ailesinden bir çok kişi, onun bir sihirbaz veya kahin olarak gördü. En büyük muhalifleri kendi ailesindendi.

622 yılında Muhammed (SAV.), Mekke’den çıkmaya zorlandı ve kendisine inananlar ile birlikte Medine’ye (ayrıca Suudi Arabistan’da) taşıyarak hicretine başladı. Orada kendisine tabi olanlar tarafından karşılandı. 632 yılında vefat eden Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimizin kabr-i şerifi Medine’dedir.

İslam Medeniyetinde 4 Halife Devri (632-661)

İslam medeniyetine damga vuran 4 halife devri ile devam ediyoruz. Diğer adı ile Hulefa-yi Raşidin olarak bilinen 4 halife dönemi, Hz. Muhammed’in vefat ettiği yılda (632) başladı. İlk halife Hz. Ebu Bekir’dir. Sonraki yıllarda sırasıyla Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife oldu. Bu dönem, 661 yılında Hz. Ali’nin öldürülmesi ile birlikte sona erdi. Sizin için 4 halife döneminde yaşananları derledik.

Halifelerin başlıca ve önemli vazifesi İslam dinini yaymak, Kur’an-ı Kerimi muhafaza etmekti. Peygamber Efendimizin ölümünden sonra, Arap dünyasında karışıklıklar görünmeye başladı. Bu karışıklıkların artmasının en önemli nedenlerinden birisi zekat konusuna olan itirazlardı. Bütün bu olaylara rağmen Kur’an-ı Kerim mushaf haline getirilerek muhafaza edildi ve İslam dini hızla yayılmaya devam etti.

İslam Medeniyetinde Emevi Hanedanlığı

661 yılında Hz. Ali, Kufe Mescidinde saldırıya uğradı. Saldırıdan yaralı kurtulan Hz.Ali, kılıcın zehirli olması nedeniyle iki gün içerisinde yaşama veda etti. Hz.Alinin vefatının ardından hilafet Ebu süfyan Muabiye’ye geçti. 661 yılında başlayan Emeviler Hilafeti yaklaşık olarak 90 sene sürdü. Zehirli kılıçla yaralanan Hz. Ali, saldırıdan iki gün sonra hayatını kaybetti. Böylece hilafet Ebu Süfyan Muabiye’ye geçti. 661 yılında başlayan Emeviler Hilafeti yaklaşık 90 yıl sürdü ve 750 yılında sona erdi.

Emeviler, Arap Müslümanların eski Bizans ve Sasani topraklarını fethi yürürlüğe girdiğinde hüküm sürdü ve İslam, bölgenin ana dini ve kültürü olarak ortaya çıktı. Başkenti Mekke’den Suriye’deki Şam’a taşınan yeni toplum, hem İslami hem de Arap kimliklerini bünyesinde barındırıyordu. Bu ikili kimlik, Arapları seçkin yönetici sınıf olarak ayırmak isteyen Emevilere rağmen gelişti.

İslam Medeniyetine Damga Vuran Abbasi İsyanı (750–945)

750’de Abbasiler , devrim ( dawla ) olarak adlandırdıkları olaylarla Emevilerin iktidarını ele geçirdiler . Abbasiler, Emevileri elitist bir Arap hanedanı olarak gördüler ve birleşik bir Sünni topluluğun sembolleri olarak evrensel bir tarzda yönetmeye çalışarak İslam toplumunu Reşidun dönemine geri döndürmek istediler.

Bunu yapmak için, Kureyş ataları yerine Hz.Muhammed’den gelen aile soyunu vurguladılar ve halife Abbasi el-Mansur’un (754–775) Bağdat’ı yeni başkent olarak kurmasıyla halifelik merkezini Mezopotamya’ya transfer ettiler.

Abbâsîler, Allah’a olan bağlarını belirtmek için isimlerine iliştirilmiş tasavvuf sıfatlarını (el-) kullanma geleneğini başlattılar. Allah’ın Halifesi ve Müminlerin Emiri’ni liderlerine unvan olarak kullanarak da kullanmaya devam ettiler, ancak aynı zamanda el-İmam unvanını da benimsediler.

Pers kültürü (politik, edebi ve personel) Abbasi toplumuyla tamamen bütünleşti. Toprakları üzerindeki kontrollerini başarıyla pekiştirdiler ve güçlendirdiler. Bağdat, Müslüman dünyasının ekonomik, kültürel ve entelektüel başkenti oldu.

Abbasi yönetiminin ilk iki yüzyılında, İslam imparatorluğu resmi olarak Aramice konuşanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler, Farsça konuşanlar ve şehirlerde yoğunlaşan Araplardan oluşan yeni bir çok kültürlü toplum haline geldi.

Abbasilerin Gerilemesi ve Moğol İstilası (945-1258)

Bununla birlikte, 10. yüzyılın başlarında, Abbasilerin başı zaten beladaydı ve imparatorluk, azalan kaynaklar ve eski Abbasi topraklarındaki yeni bağımsız hanedanlardan gelen iç baskının bir sonucu olarak parçalanıyordu. Bu hanedanlar, doğu İran’da Samanoğulları (819–1005), Mısır’da Fatımiler (909–1171) ve Eyyubiler (1169–1280), Irak ve İran’da Büveyhiler (945–1055) içeriyordu.

945’te Abbasi halifesi el-Mustakfi, Buyid halifesi tarafından tahttan indirildi ve Türk Sünni Müslümanlarının bir hanedanı olan Selçuklular , imparatorluğu 1055-1194 yılları arasında yönetti, ardından imparatorluk Abbasi kontrolüne geri döndü. 1258’de Moğollar Bağdat’ı yağmalayarak Abbasilerin imparatorluktaki varlığına son verdi.

Memluk Sultanlığı (1250-1517)

Daha sonra Mısır ve Suriye Memluk Sultanlığı vardı. Bu ailenin kökleri, Selahaddin Eyyubi tarafından 1169’da kurulan Eyyubi konfederasyonundaydı. Memluk Sultanı Kutuz, 1260’ta Moğolları yendi ve İslam imparatorluğunun ilk Memluk lideri Baybars (1260-1277) tarafından öldürüldü.

Baybars kendisini Sultan olarak kabul ettirdi ve İslam imparatorluğunun doğu Akdeniz kısmına hükmetti. Moğollara karşı uzun süreli mücadeleler 14. yüzyılın ortaları boyunca devam etti, ancak Memlükler döneminde, önde gelen Şam ve Kahire şehirleri uluslararası ticarette bilgi ve ticaret merkezleri haline geldi. Memlükler ise 1517’de Osmanlılar tarafından fethedildi.

Osmanlı İmparatorluğu (1517–1923)

Osmanlı İmparatorluğu, MS 1300 yıllarında eski Bizans topraklarında küçük bir prenslik olarak ortaya çıktı. Adını, ilk hükümdar (1300-1324) olan, yönetici hanedan olan Osman’dan alan Osmanlı imparatorluğu, sonraki iki yüzyıl boyunca büyüdü. 1516-1517’de Osmanlı imparatoru I. Selim, imparatorluğunun büyüklüğünü ikiye katlayarak ve Mekke ve Medine’yi ekleyerek Memlükleri yendi. Dünya modernleştikçe ve yakınlaştıkça Osmanlı İmparatorluğu güç kaybetmeye başladı. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle resmen sona erdi.

Evet sevgili okurlar, bu günkü makalemizde İslam Medeniyeti hakkında çeşitli kaynaklardan derlediğimiz bilgileri sizlere aktarmaya çalıştık. İslami sohbet platformu olarak paylaşımlarımızı takip edip, yorumlarınızla bizlere güç verdiğiniz için teşekkürlerimi arz ederim.

https://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/Islam-Medeniyeti-1024x337.pnghttps://www.islami-sohbet.org/wp-content/uploads/2022/02/Islam-Medeniyeti-300x300.pngEzeLİslami Konular
İslam Medeniyeti Nedir İslam Medeniyeti bugün ve geçmişte, Kuzey Afrika'dan Pasifik Okyanusu'nun batı çevresine ve Orta Asya'dan Sahra altı Afrika'ya kadar devletlerden ve ülkelerden oluşan çok çeşitli kültürlerin bir karışımıdır. Geniş ve kapsamlı İslam İmparatorluğu, MS 7. ve 8. yüzyıllarda komşularıyla bir dizi fetih yoluyla bir birliğe ulaşarak kuruldu. Bu ilk...